Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Με το άρθρο 168 του  Ν.4635/2019 επαναφέρεται η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών. Σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010, η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τίτλους:

 • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,
 • μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και
 • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών

Στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος έχει διαφορές με το πρόγραμμα σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ, τότε το ΑΤΕΕΝ έχει δικαίωμα να τον υποβάλει σε γραπτή δοκιμασία σύμφωνα με το άρθρο 57 του ΠΔ 38/2010. Σε αυτή την περίπτωση , ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του τμήματος που επιθυμεί και να υποβάλλει την αίτησή του για συμμετοχή σε εξετάσεις συνοδευόμενη με την απόφαση του ΑΤΕΕΝ.

 

Διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Βήμα 1ο: Μετάφραση Εγγράφων*

 1. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (πτυχίο)
 2. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
 4. Μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)

Βήμα 2ο: Φάκελος προς αναγνώριση στο ΑΤΕΕΝ

 1. Αίτηση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας προς ΑΤΕΕΝ
 2. Παράβολο 100ευρώ
 3. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (πτυχίο)
 4. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
 6. Μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
 7. Αντίγραφο Ταυτότητας
 8. Οδηγός Σπουδών

Βήμα 3ο: Παραλαβή απόφασης - Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

 1. Παραλαβή απόφασης σε διάστημα περίπου 1 έτος από την ημέρα υποβολής αίτησης στο ΑΤΕΕΝ και σε περίπτωση που δεν ζητηθεί κάποιο επιπλέον έγγραφο.
 2. Κατάθεση αίτησης για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον αρμόδιο Ελληνικό Επαγγελματικό Φορέα ή την αρμόδια Περιφέρεια (συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παράβολα)
 3. Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος .

*Σημείωση: Η μετάφραση των εγγράφων να γίνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών (Μεταφραστική Υπηρεσία)

Search