Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

 

Πεδίο εφαρμογής:

“Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.”

 

Αποτελέσματα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων:

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το ασκεί στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες υπηκόους.

Για τους σκοπούς του ΠΔ38/2010, το επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει ο αιτών στην Ελλάδα είναι το ίδιο με εκείνο, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα εφαρμόζεται:

σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΌΝΤΩΝ:

  1. Σύμφωνα με το Νόμο 4635/2019, οι ενδιαφερόμενοι για αναγνώριση επαγγλεματικών προσόντων για ειδικότητες που υφίστανται επαγγελματικές οργανώσεις οργανωμένες σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (π.χ. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Φυσικοθεραπευτές), θα πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στα κατά τόπου τμήματα των αντίστοιχων οργανώσεων.
  2. Για ειδικότητες που δεν υφίστανται επαγγελματικές οργανώσεις οργανωμένες σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν) του Υπουργείου Παιδείας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα βρείτε εδώ

Search