Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

 

Με το ΠΔ 38/2010 η Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36/ΕΚ γίνεται νόμος του κράτους. Κατά το ΠΔ 38/2010 παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε υπήκοο κράτους – μέλους της ΕΕ  να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας  αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα εφαρμόζεται σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί.

 

BREXIT

Πλέον, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν εφαρμόζεται για επαγγελματίες προερχόμενοι από το Hνωμένο Βασίλειο καθώς δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταφέρει ένας επαγγελματίας να αιτηθεί αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα προερχόμενος από το Ηνωμένο Βασιλειο θα πρέπει να έχει εγγραφεί στον επαγγελματικό φορέα και να φέρει τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο πριν την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, δηλαδή πριν τις 31/12/2020.

 

Διαδικασία αναγνώρισης Επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ)

 

Βήμα 1ο: Επαγγελματικός Φορέας Αλλοδαπής

 1. Εγγραφή στον επαγγελματικό φορέα της χώρας προέλευσης
 2. Απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (αν είναι διαθέσιμος)
 3. Βεβαίωση εγγραφής από τον επαγγελματικό φορέα

Βήμα 2ο: Φάκελος προς αναγνώριση από ΑΤΕΕΝ*

 1. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (Πτυχίο)
 2. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας
 3. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
 4. Μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
 5. Μετάφραση κάθε απαραίτητου εγγράφου από τον επαγγελματικό φορέα αλλοδαπης
 6. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, σεμινάρια (αν υπάρχουν – στην περίπτωση που είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική, θα πρέπει να μεταφραστούν.)
 7. Βιογραφικό Σημείωμα
 8. Ταυτότητα
 9. Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την 2005/36/ΕΚ

Βήμα 3ο: Παραλαβή απόφασης – Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

 1. Παραλαβή απόφασης σε διάστημα περίπου 1 έτος από την ημέρα υποβολής αίτησης στο ΑΤΕΕΝ και σε περίπτωση που δεν ζητηθεί κάποιο επιπλέον έγγραφο.
 2. Κατάθεση αίτησης για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον αρμόδιο Ελληνικό Επαγγελματικό Φορέα.
 3. Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (περίπου 1 μήνας)

*Σημείωση: Η μετάφραση των εγγράφων να γίνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών (Μεταφραστική Υπηρεσία)

Search