Εκ νέου αίτημα για συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας

Ο Σύλλογος με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12040/20-11-2019, επιστολή ζήτησε εκ νέου συνάντηση με την Υπουργό Παιδέιας Κα Νίκη Κεραμέως καθώς μετά από ένα και πλέον μήνα δεν έχουμε λάβει απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική, στο πρώτο μας αίτημα για συνάντηση. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

 

Θέμα: Κρίσιμα ζητήματα στο πλαίσιο της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Καθώς έως σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να οριστεί συνάντηση μαζί σας παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας, επιτρέψτε μας να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ελληνικών Κολλεγίων» ιδρύθηκε προκειμένου να συμβάλλει στην προάσπιση και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών του, ιδίως των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους.

Η ίδρυση του σωματείου μας κατέστη, πράγματι, αναγκαία δεδομένης της πολύχρονης ταλαιπωρίας και της εν γένει κακοδιοίκησης που τα μέλη μας διαχρονικά υφίστανται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών τους/αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων τους. 

Πρόσφατα, με την επαναφορά της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας έγινε πράγματι ένα σημαντικό βήμα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών μας και εν τέλει για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ενωσιακό Δίκαιο.

Παρά ταύτα, παραμένουν χωρίς ρύθμιση κρίσιμες εκφάνσεις του ζητήματος, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά:

- η εν τοις πράγμασι τήρηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας των προθεσμιών που τίθενται από τον νόμο για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων,

- το χρονικό πλαίσιο συμμόρφωσης των επαγγελματικών οργανώσεων/επιμελητηρίων με τις διατάξεις του ν. 4635/2019,

- η πρόβλεψη ρητών διαδικασιών για την εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης ενώπιων των επαγγελματικών οργανώσεων,

- η συμπερίληψη των πράξεων αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αλλοδαπής/των επαγγελματικών προσόντων στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.,

- η άρνηση συμμόρφωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας με τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σε ό,τι αφορά την επαγγελματική αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, κ.λπ.

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κατανοείτε την κρισιμότητα των ανωτέρω ζητημάτων για το πλήθος των αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ελληνικών κολλεγίων και ευελπιστώντας στη γόνιμη συνεργασία μας, σας ζητούμε εκ νέου να μας δώσετε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις θέσεις μας ενώπιον σας.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ του Συλλόγου

Search