Σκοπός

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ των μελών του.

β. Η ηθική και επαγγελματική ενίσχυση των μελών του.

γ. Η σύσφιγξη των σχέσεων των μελών του με εκπαιδευτικούς φορείς και συλλόγους αποφοίτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

δ. Η συμβολή στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών του, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων/διπλωμάτων τους.

ε. Η συμβολή στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των διαδικασιών/οργάνων που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων/προσόντων των μελών του.

στ. Η παρέμβαση, με επεξεργασμένες θέσεις, έτσι ώστε οι σπουδές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (περιλαμβανομένων και των βρετανικών) και στα κολλέγια της Ελλάδας να καταστούν ουσιαστικές και οι τίτλοι σπουδών των μελών του Συλλόγου να έχουν πραγματική αξία.

ζ. Η ανάδειξη της ανάγκης για κατάκτηση όσο γίνεται μεγαλύτερης και ουσιαστικότερης γνώσης και η συμβολή στην επίτευξη όρων που θα επιτρέπουν στον κάθε ενδιαφερόμενο να φοιτήσει στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (πλην των Ελληνικών) και των ελληνικών κολλεγίων.

η. Η κατάδειξη της χρησιμότητας απόκτησης πρόσθετης εξειδικευμένης γνώσης και υπεράσπιση της αξίας των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από τα ευρωπαϊκά και πανεπιστήμια και τα ελληνικά κολλέγια, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν πλήρως και τα δικαιώματα που συνεπάγεται η κτήση τους.

 

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου είναι:

α. Η συνεργασία με άλλες επιστημονικές ενώσεις, σωματεία, συλλόγους (ενδεικτικά, φοιτητικούς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς).

β. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων με θέματα που αφορούν τα μέλη του.

γ. Η έγκυρη ενημέρωση των μελών του, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σχετικά με τα δικαιώματά τους, καθώς και για κάθε εξέλιξη που τους αφορά.

ε. Η συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

στ. Η δημιουργία ειδικού ιστότοπου στο διαδίκτυο και σελίδων ενημέρωσης στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα, με την αποστολή ενημερωτικού υλικού/δελτίων τύπου στα ΜΜΕ καθώς και την αποστολή μαζικών ενημερωτικών δελτίων για την συνεχή ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου προς τα μέλη του.

ζ. Η εκπροσώπηση των μελών του ενώπιον διοικητικών αρχών, δικαστηρίων, ανεξάρτητων αρχών, εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων κ.λπ., καθώς και μέσω ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Search